ANDRI ICELAND

Almennir viðskiptaskilmálar

Eftirfarandi eru almennir samningsskilmálar („skilmálarnir“) sem gilda á milli Andri Iceland, kt. 690818-0430, Fiskislóð 53, 101 Reykjavík („félagið“) og viðskiptavina félagsins. Skilmálarnir gilda frá 1. október 2019. 

Með því að kaupa vörur af félaginu eða nýta þér þjónustu þess, eins og hún er skilgreind að neðanverðu, veitir þú óskilyrt samþykki þitt á skilmálunum. 

 1. Þjónusta og vörur

  1. Félagið veitir viðskiptavinum sínum margvíslega þjónustu í tengslum við andlega og líkamlega heilsu, þ.á.m. í gegnum einkatíma, vinnustofur, námskeið og skipulagðar heilsuferðir („þjónustan“). 

  2. Félagið kann að bjóða viðskiptavinum ýmsar vörur til kaups á hverjum tíma. 

 2. Greiðsla og endurgreiðsla

  1. Verð fyrir þjónustuna eða vörur geta breyst án fyrirvara, en í slíkum tilvikum er viðskiptavinum tilkynnt um breytinguna áður en hún tekur gildi. Verð sem birt eru á vefsíðu félagsins innihalda virðisaukaskatt.

  2. Félagið tekur við debet- og kreditkortum, greiðslu með peningum og millifærslum. Gengið skal frá kaupum á þjónustu, vöru eða gjafakortum fyrir afhendingu. Þó er heimilt að greiða fyrir þjónustuna með greiðsludreifingu en fyrsta greiðslan er staðgreidd á kaupdegi. Síðari greiðslur eru innheimtar í byrjun hvers mánaðar óháð kaupdegi og er eindagi 7. hvers mánaðar. Berist greiðsla ekki í síðasta lagi á eindaga kann viðskiptamönnum að vera sent bréf til áminningar en dráttarvextir reiknast frá gjalddaga. Verði þrír mánuðir ógreiddir áskilur félagið sér rétt til að loka aðgangi viðskiptavinar að þjónustunni fyrirvaralaust uns vanefndum lýkur. 

  3. Viðskiptavinir hafa 14 daga frá afhendingardegi vöru til að hætta við kaupin með skriflegri tilkynningu félagsins og fá endurgreitt að því tilskyldu að varan sé ónotuð og í upprunalegum umbúðum og hún sé endursend fyrir lok 14 daga frestsins. Viðskiptavinur ber þó kostnað af því að skila vörunni. Þrátt fyrir framangreint er viðskiptavinur þó ábyrgur fyrir rýrnun á verðgildi vöru sem stafar af meðferð hennar, annarrar en þeirrar sem nauðsynleg er til að staðfesta eiginleika, einkenni og virkni hennar. Afpanta má vöru með 

  4. Gjöld fyrir þjónustuna eru almennt ekki endurgreidd, óháð mætingu. Viðskiptavinir hafa þó 14 daga frest frá kaupdegi þjónustu til að falla frá kaupum með skriflegri tilkynningu í tölvupósti á hi@andriiceland.com og fá viðskiptavinir þá endurgreiðslu innan 14 daga frá móttöku tilkynningar, sbr. þó gr. 2.5 og 2.6. Hafi þjónustan verið nýtt að hluta þegar fallið er frá kaupum lækkar þó endurgreiðsla hlutfallslega sem nemur nýttri þjónustu fram til þess að fallið er frá kaupum. Hafi félagið veitt þjónustu að fullu innan 14 daga frestsins óháð mætingu viðskiptavinar fellur niður réttur til að falla frá kaupum þjónustunnar. 

  5. Í tengslum við ákveðna tegund þjónustu fá viðskiptavinir sent kennsluefni með tölvupósti í beinu framhaldi af kaupum á þjónustunni og áður en námskeiðstímar hefjast. Kennsluefnið er órjúfanlegur hluti þjónustunnar og nemur þá 80% af heildarverði hennar. Með því að kaupa þjónustu þar sem ofangreint á við veita viðskiptavinir fyrirframsamþykki sitt fyrir því að afhending á kennsluefninu fari fram áður en frestur skv. gr. 2.4 rennur út sem og að með móttöku kennsluefnisins fellur niður réttur til að falla frá kaupum þess. 

  6. Félagið býður upp á pakkaferðir í formi skipulagðra heilsuferða sem innihalda akstur til og frá áfangastað og gistingu auk námskeiðs á áfangastað. Berist félaginu afpöntun skipulagðrar heilsuferðar meira en 30 dögum fyrir upphaf ferðar eiga viðskiptavinir rétt á 100% endurgreiðslu heildarupphæðar ferðar, 50% endurgreiðslu ef ferðin er afpöntuð 15-30 dögum fyrir upphaf ferðar en berist afpöntun aðeins 14 dögum eða seinna fyrir upphaf ferðar er heildarupphæð ferðar óendurkræf. Afpantanir skulu sendar með tölvupósti á hi@andriiceland.com. Félagið áskilur sér rétt til að aflýsa pakkaferð gegn fullri endurgreiðslu til viðskiptavina nái fjöldi skráðra þátttakenda ekki lágmarksfjölda.

  7. Viðskiptavinum er ekki heimilt að að framselja aðildarkort að þjónustunni til annars aðila. Þá geta viðskiptavinir ekki geymt rétt sinn til skemmri eða lengri tíma með því að leggja inn aðildarkort að þjónustunni.

 3. Persónuvernd

  1. Félagið virðir friðhelgi þína og tekur hana alvarlega. Allar persónuupplýsingar sem félagið kann að safna og meðhöndla í starfsemi sinni eru háðar trúnaði og verða ekki gefnar eða seldar þriðja aðila. Söfnun, nýting og önnur meðhöndlun persónuupplýsinga fer fram í samræmi við persónuverndarstefnu félagsins eins og hún gildir á hverjum tíma. 

 4. Öryggisskilmálar og aflétting ábyrgðar

  1. Þú verður að hafa náð að minnsta kosti 18 ára aldrei til að hefja áskrift að þjónustunni eða nýta þér hana að öðru leyti. 

  2. Þú viðurkennir sérstaklega og samþykkir að félagið veitir ekki læknisráðgjöf og þjónustan kemur ekki í staðinn fyrir faglega læknisfræðilega greiningu, meðferð eða ráðgjöf. Ennfremur viðurkennir þú að þjónustan sem keypt er af félaginu getur falið í sér krefjandi og erfiðar æfingar sem snúast um, en takmarkast ekki við, ýmsar kuldameðferðir. Félagið ráðleggur þér sérstaklega að stunda ekki slíka krefjandi æfingar leiki grunur á að þú sért læknisfræðilega óhæf(ur) til þess. Hafir þú minnsta grun um að þú sért haldin(n) sjúkdómi af einhverju tagi eða öðrum líkamlegum kvillum ráðleggur félagið þér að gangast undir heilsufarsskoðun eða leita ráða og samþykkis hjá lækni eða öðru hæfu heilbrigðisstarfsfólki áður en þú tekur þátt í einhverju prógrammi, æfingu, þjálfun, námskeiði, hreyfingu eða öðru sem felst í þjónustunni. Í öllum tilvikum samþykkir þú skýrt og skilmerkilega að þátttaka í þjónustunni sé algjörlega samkvæmt þinni eigin ákvörðun, áhættu og á þinni ábyrgð og að þú leysir fyrirtækið að fullu undan ábyrgð á hvers kyns tjóni sem kann að hljótast af þjónustunni. Ennfremur, til að taka af allan vafa, að með því að kaupa áskrift hjá félaginu eða nýta þér þjónustuna þá staðfestir þú að þú sért fær um að stunda þær líkamlegu athafnir og kröfur sem þjónustan kann að hafa í för með sér og að þú samþykkir að axla alla áhættu og ábyrgð farir þú út fyrir líkamleg takmörk þín og getu. 

  3. Þú og erfingjar þínir fallið frá hvers kyns kröfum á hendur félaginu, svo og eigendum þess, starfsmönnum eða öðrum viðurkenndum umboðsmönnum, þar á meðal óháðum verktökum („aðilarnir“) og afléttið gagnvart aðilunum hvers kyns ábyrgð, kröfum og/eða málsástæðum sem þú kannt að hafa vegna meiðsla eða tjóns af öðru tagi sem stafa af veitingu þjónustunnar.

  4. Þú samþykkir að skilmálarnir skulu vera bindandi fyrir erfingja þína, framsalshafa og hverja aðra þá sem kunna að gera tilkall til þín eða í gegnum þig.

 5. Gildandi lög og lögsaga

  1. Gildi, gerð og túlkun þessara skilmála og hvers kyns kröfur, ágreiningur eða dómsmál sem kann að stafa af eða í tengslum við skilmálana, sem og hvers kyns ósamningsbundnar skuldbindingar, skulu lúta íslenskum lögum og verða túlkuð í samræmi við íslensk lög.

  2. Félagið og viðskiptavinur sem notar þjónustuna samkvæmt skilmálum þessum samþykkja að hvers kyns kröfur, ágreiningur eða mál sem kunna að rísa í tengslum við skilmálana eða þjónustuna skulu lúta lögsögu íslenskra dómstóla.

 

Reykjavík, 12. janúar 2022.